Zamówienia publiczne

Przedszkole 131                                                                 WARSZAWA 28.03.2024r

ul. Sierpecka 9A

01-589 Warszawa

sekretariat.p131@eduwarszawa.pl

(nazwa zamawiającego pieczęć)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Organizację pikniku międzypokoleniowego

Bez stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 11-09-2019 r. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1

Zamawiający:  Przedszkole  nr 131, 01-589 Warszawa ul. Sierpecka 9A.

 • Kryteria wyboru oferty   

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

 1. spełnianie oczekiwań zamawiającego odnośnie terminów i częstotliwości dostaw jak i ilości zamawianych towarów zarówno ilościowej jak i wagowej.
 2. całkowity koszt tego zamówienia( np. jeśli cena jest powiększona o koszt transportu) oraz inne poza-cenowe kryteria wyboru oferty odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

Przedłożona oferta  winna zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania, oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, składki i opłaty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT. Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

       5. Składanie ofert 

Oferty proszę przekazać od dnia 28.03.2024  do dnia 06.04.2024 drogą elektroniczną na adres: sekretariat.p131@eduwarszawa.pl

osobiście do budynku Przedszkola nr 131, ul. Sierpecka 9A , 01-589 Warszawa.

Oferty będą również zbierane z pośród ofert publikowanych na stronach internetowych.

Zamawiający odrzuci ofertę:

 a) która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt 5 niniejszego zapytania;

b) jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;

 c) gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;

 d) jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;

e) która zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

7. Informacje dodatkowe 

Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:

 • nie wpłynie lub nie zostanie zebrana żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
 • oferty będą przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;
 • nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
 • postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;
 • wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym;
 • poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;
 • wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
 • odwołania niniejszego zapytania jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , telefonicznej, pocztowej lub osobistej.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy .

Opis przedmiotu zamówienia:

Program przygotowany na 4 godziny :
-animacje służący umacnianiu więzi rodzinnych i integracji
-pokaz mega baniek mydlanych
-międzypokoleniowe zabawy przy muzyce  w rytmie najnowszych hitów

-animacje prowadzone przez profesjonalnych animatorów,

-malowanie buziek dla dzieci,

 -konkursy sportowe dla dzieci, rodziców oraz dziadków

– kącik animacji plastycznych, 
– możliwość robienia zdjęć z postaciami,

– modelowanie  balonów ,

– rozbudowana scenografia,

-zapewniamy nagłośnienie

-zapewniamy nagrody w konkursach ( rebusy i malowanki)

-zapewniamy balony do skręcania. 

– dojazd na miejsce w cenie oferty.

ul. Sierpecka 9A

Przedszkole 131

01-589 Warszawa

sekretariat.p131@eduwarszawa.pl

Warszawa, dnia 13.03.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych

Zapraszam do złożenia oferty na: „remontu posadzek budynku przedszkola nr 131 w Warszawie  przy ul. Sierpeckiej 9A”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych posadzek w 1 sali lekcyjnej na piętrze w  budynku w ramach zamówienia p.n.: „remont posadzek budynku przedszkola nr 131 w Warszawie przy ul. Sierpeckiej 9ASzczegółowy zakres zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik              nr 1).

Terminy realizacji zamówienia: 1 lipca – 25 sierpnia 2024 r.

II. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

1) Edyta Szomko 695 587 762

2) Agnieszka Szczepanek 22 8330573

III. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wymagania formalno-prawne:
 2.  ofertę należy sporządzić w języku polskim,
 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 4.    podana w ofercie cena musi uwzględniać wszelkie zobowiązania, koszty, narzuty i składniki związane z wykonaniem zamówienia,
 5.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,
 6. Kompletna oferta powinna zawierać:
 7. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy, jeżeli umocowanie nie wynika z innych złożonych przez wykonawcę dokumentów,
 8. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2.

IV. Złożenie oferty

 1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

e-mail:sekretariat.p131@eduwarszawa.pl,  lub złożyć w Przedszkolu nr 131 przy ul. Sierpeckiej 9A.

 • Termin składania ofert upływa w dniu   31.03.2024 r.

V. Wybór oferty najkorzystniejszej

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji po złożeniu oferty).
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz jej uzupełnienia.
 3. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający niezwłocznie poinformuje               o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. opis przedmiotu zamówienia,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA            zał nr. 1

dotyczy: Remontu posadzek budynku Przedszkola nr 131 w Warszawie  przy ul. Sierpeckiej 9A”   

Nazwy i kody CPV

grupa robót :    

Roboty remontowe i renowacyjne                               – 45453000-7                    

1. Część opisowa

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy posadzki na piętrze w 1 sali zajęć dla dzieci(62 m kwadratowe), w budynku Przedszkola nr 131 w Warszawie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

 • rozebranie posadzki parkietowej mocowanej za pomocą subitu.
 • mechaniczne lub ręczne usunięcie z podłoża warstwy subitu.
 • utylizacja subitu poza terenem przedszkola oraz dostarczenie zaświadczenia o jej przeprowadzeniu.
 • miejscowe wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatartej na gładko /około 30% naprawianej powierzchni/.
 • wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm.
 • zagruntowanie podłoży preparatem Ceresit CT-17.
 • zamocowanie za pomocą kleju do drewna parkietu mozaikowego
 • zamocowanie cokołu z listwy dębowej lub jesionowej.
 • zamocowanie klejonych listew progowych w osiach drzwi łączących sale zajęciowe z holem.
 • roboty malarskie – likwidacja zabrudzeń ścian powstałych podczas usuwania subitu. 
 • Uporządkowanie Sali po robotach łącznie z wnoszeniem i wynoszeniem mebli oraz wszelkie zabezpieczenia podczas wykonywanych prac                                           

 2.  Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego:

Przedszkole nr 131 przy ul. Sierpeckiej 9A jest własnością na podstawie zgody    Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Żoliborz Centralny. Obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej /układ ulic i zabudowa/ „Żoliborz Historyczny”.

Planowane zamierzenie budowlane jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz dysponuje nieruchomością na cele budowlane w oparciu o zgodę WSM i wieloletnią umowę najmu.

Projekt oraz roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, stosownymi rozporządzeniami oraz warunkami technicznymi.

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

 1. forma i standard wykończenia powinny uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu i jego poszczególnych elementów. Użyte materiały powinny się cechować trwałością użytkową,
 2. bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.
 3. roboty winny być wykonywane zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych zawartych w normach i instrukcjach producentów materiałów.

3.1 Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

 1. budowlaną inwentaryzację powykonawczą,
 2. atesty na wbudowane materiały,
 3. wymagane przepisami protokoły i oświadczenia.

4. Zamawiający uwzględnia klauzulę środowiskową mającą na celu przyczynienie się do  ochrony środowiska:

 • wykonawca zobowiązany jest do bieżącej utylizacji wszystkich materiałów odpadowych uzyskanych z prac związanych z realizacją zamówienia. W czasie wykonywania  robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W ramach ww. klauzuli Wykonawca zobowiązany jest prowadzić segregacje odpadów powstałych przy realizacji zamówienia, pozwalającą na oddanie ich do punktu skupu surowców wtórnych lub przekazanie ich do utylizacji w celu recyclingu przez wyspecjalizowane ośrodki przetwarzające tego typu odpady.

5. Uwarunkowania przedmiotu zamówienia

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań.

UWAGA:

 • Roboty należy wykonywać w stałym kontakcie z przedstawicielem Zamawiającego.

Prace należy wykonać w  dniach 1 lipca 25 sierpnia 2024 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienie udzielone zostanie:

 Agnieszka Miszczyńska-Włodarczyk NIP 534 20588838 Regon :016416981

                        (nazwa firmy, oraz adres wykonawcy którego wybrano)

                                                                 Podpis prowadzącego postępowanie: 

                                                              Edyta Szomko

      Członek komisji

                                                                    Magdalena Orzechowska

                                                                    Agnieszka Szczepanek

(nazwa zamawiającego pieczęć)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bez stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 11-09-2019 r. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1

Zamawiający:  Przedszkole  nr 131, 01-589 Warszawa ul. Sierpecka 9A.

zaprasza do złożenia oferty na:

            Zakup i dostawę artykułów żywnościowych:

1.Pieczywo i wyroby cukiernicze

2.Mięso i Wędliny

3.Jajka

4.Warzywa i Owoce

5.Produkty garmażeryjne

6.Produkty ogólnospożywcze , mrożonki, nabiał

7.Woda

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera

załącznik nr.1, do niniejszego zapytania, który stanowić będzie załącznik do umowy.

Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od 01.01.2024r do 31.12.2024r.

 • Warunki udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia 

Do złożenia oferty na ww. zamówienie zapraszamy wykonawców którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

e) codziennych dostaw , oprócz  sobót i niedziel i dni ustawowo wolnych.

Oferty wykonawców, którzy nie spełniają ww. warunków nie będą rozpatrywane.

 • Kryteria wyboru oferty   

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

 1. spełnianie oczekiwań zamawiającego odnośnie terminów i częstotliwości dostaw jak i ilości zamawianych towarów zarówno ilościowej jak i wagowej.
 2. całkowity koszt tego zamówienia( np. jeśli cena jest powiększona o koszt transportu) oraz inne poza-cenowe kryteria wyboru oferty odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

Przedłożona oferta  winna zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania, oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, składki i opłaty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT. Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta powinna również zawierać możliwość spełnienia warunków zamówień dotyczących częstotliwości i ilości zamawianych towarów.

       5. Składanie ofert 

Oferty proszę przekazać do dnia 20.11.2023 drogą elektroniczną na adres: sekretariat.p131@eduwarszawa.pl

osobiście do budynku Przedszkola nr 131, ul. Sierpecka 9A , 01-589 Warszawa.

Oferty będą również zbierane z pośród ofert publikowanych na stronach internetowych.

Zamawiający odrzuci ofertę:

 a) która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt 5 niniejszego zapytania;

b) jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;

 c) gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;

 d) jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;

e) która zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

7. Informacje dodatkowe 

Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:

 • nie wpłynie lub nie zostanie zebrana żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
 • oferty będą przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;
 • nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
 • postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;
 • wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym;
 • poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;
 • wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
 • odwołania niniejszego zapytania jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

W przypadku konieczności kupna przez zamawiającego asortymentu nie ujętego w formularzach cenowych podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika Wykonawcy.

W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , telefonicznej, pocztowej lub osobistej.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy .

                        Załącznik nr 1

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla przedszkola nr 131 w Warszawie, które zostały podzielone na 7 części- zadań :

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1.Dostawy ŚWIEŻO WYPIEKANEGO PIECZYWA ORAZ ART. CUKIERNICZYCH do Przedszkola nr 131, przy ul. Sierpecka 9A, 01-589 w Warszawie.

Szczegółowy zakres:

Wyroby na naturalnym zakwasie. 

  Skład: mąka pszenna, mąka żytnia, mąka razowa, woda, drożdże, sól, olej rzepakowy, ziarna, oraz inne surowce określane recepturą.

Miękisz  o dość równomiernej porowatości i równomiernym zabarwieniu, suchy w dotyku o dobrej krajalności. Miękisz po lekkim naciśnięciu powinien wrócić do stanu pierwotnego bez deformacji struktury. Smak i zapach typowy, masa typowa, kształt typowy dla danego produktu.

Cechy dyskwalifikujące:

Wyroby zdeformowane, niewłaściwy kształt, lepki miękisz, niewłaściwe wypieczenie, zakalec, nadmierne kruszenie, zanieczyszczenie, obecność grudek, smak i zapach świadczący o nieświeżości produktu, zabrudzenie, spalenie albo nadmierne spieczenie, ślady pleśni, czerstwość.

Sposób realizacji dostaw:

Dostawy codziennie maksymalnie do godziny 7,30 rano,, zamówieniem raz  w tygodniu z możliwością korekty ilościowej zamówionego wcześniej towaru. Zabezpieczenie przed wpływem warunków zewnętrznych – zawilgoceniem, szkodnikami, uszkodzeniami mechanicznymi, obcymi zapachami.

Samochód dostosowany do transportu żywności suchej z wymaganymi dokumentami odbioru sanitarnego.

Kierowca przeszkolony z zasad dobrej praktyki higienicznej, posiadający zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

2.Dostawy MIĘSA I WĘDLIN  do Przedszkola nr 131, przy ul. Sierpecka 9A, 01-589 w Warszawie.

Szczegółowy zakres:

Mięso  i wędliny świeże, niemrożone, barwa odpowiednia dla danego gatunku mięsa lub wędliny, zapach swoisty, charakterystyczny dla każdego. Rodzaju mięsa, konsystencja jędrna , elastyczna , gat.I. Smak i zapach typowy, masa typowa, kształt typowy dla danego produktu. Wędliny  zawartość mięsa nie mniej niż 95% , smak i zapach charakterystyczny dla danego asortymentu, soczysta, krucha, powierzchnia przekroju lekko wilgotna w zależności od danego asortymentu, przyprawy naturalne, gat. I.

Cechy dyskwalifikujące:

niedopuszczalny wyciek soku oraz skupiska galarety, śliskość , barwa nie charakterystyczna dla danego asortymentu, niedopuszczalna nietypowa barwa mięśni na przekroju,

, zanieczyszczenie, obecność grudek, smak i zapach świadczący o nieświeżości produktu, zabrudzenie, spalenie albo nadmierne spieczenie, ślady pleśni, czerstwość.

Sposób realizacji dostaw:

Dostawa: minimum trzy razy w tygodniu  , możliwość dokonywania zamówień dwa dni przed  terminem realizacji ,gramatury towaru zgodnie ze złożonym zamówieniem.

Zabezpieczenie przed wpływem warunków zewnętrznych – zawilgoceniem, nagrzaniem,  szkodnikami, uszkodzeniami mechanicznymi, obcymi zapachami.

Samochód dostosowany do transportu zgodny z wymaganymi dokumentami odbioru sanitarnego.

Kierowca przeszkolony z zasad dobrej praktyki higienicznej, posiadający zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

3. 2.Dostawy JAJ  do Przedszkola nr 131, przy ul. Sierpecka 9A, 01-589 w Warszawie.

Szczegółowy zakres: jaja od kur z wolnego wybiegu , rozmiar L ,jaja z certyfikatem o naświetlaniu danej partii jaj promieniami UV-C.

Cechy dyskwalifikujące :świeżość produktu uniemożliwiająca spożycie.

Sposób realizacji dostaw:

Dostawa minimum raz  w tygodniu lub zgodnie z ustaleniami z zamawiającym, możliwość zmówienia towaru dwa ni przed realizacją zamówienia.

Zabezpieczenie przed wpływem warunków zewnętrznych – zawilgoceniem, szkodnikami, uszkodzeniami mechanicznymi, obcymi zapachami.

Samochód dostosowany do transportu żywności suchej z wymaganymi dokumentami odbioru sanitarnego.

Kierowca przeszkolony z zasad dobrej praktyki higienicznej, posiadający zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

4. Dostawy WARZYWA I OWOCE   do Przedszkola nr 131, przy ul. Sierpecka 9A, 01-589 w Warszawie.

Szczegółowy zakres:

Kl. I  Warzywa i owoce  bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, pakowania i transportu. Zdrowe, jędrne, zapach i smak charakterystyczny dla danego asortymentu.

Cechy dyskwalifikujące:

nie dopuszcza się owoców i warzyw z objawami zepsucia lub z takimi zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia. Niedopuszczalne są ślady gnicia, produkt musi być czysty, wolny od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych (ziemi, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin), wolne od szkodników, uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez obcych zapachów

Sposób realizacji dostaw:

Możliwość dostaw codziennie lub  zgodnie z ustaleniami z zamawiającym , ilość towaru dostosowana do potrzeb zamawiającego.

Zabezpieczenie przed wpływem warunków zewnętrznych – zawilgoceniem, nagrzaniem,  szkodnikami, uszkodzeniami mechanicznymi, obcymi zapachami, insektami..

Samochód dostosowany do transportu warzyw i owoców.

Kierowca przeszkolony z zasad dobrej praktyki higienicznej, posiadający zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

5. Dostawy GARMAŻERKA    do Przedszkola nr 131, przy ul. Sierpecka 9A, 01-589 w Warszawie.

Szczegółowy zakres:

produkt świeży ugotowany  delikatnie skropiony olejem (zapobiegając sklejaniu się), równej wielkości, ręcznie robiony, nieposklejane, stosunek farszu do ciasta min. 80%, smak, zapach stosowny do w/w produktu; farsz składający się z produktów charakterystycznych dla pierogów z serem tj.: twaróg półtłusty, zawartość tłuszczu 15-20%, zawartość cukru poniżej 10%, bez dodatku mąki ziemniaczanej, bez sztucznych aromatów, bez dodatku cukru wanilinowego, bez spulchniaczy i polepszaczy

Cechy dyskwalifikujące:

nie dopuszcza się takich zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia, produkty posklejane, kształt nie charakterystyczny dla danego produktu. Niedopuszczalne są ślady gnicia, produkt musi być czysty, wolny od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych (ziemi, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin), wolne od szkodników, uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez obcych zapachów

Sposób realizacji dostaw:

możliwość dostaw wybranej gramatury zgodnie z zamówieniem,  możliwość ustaleń indywidualnych odnoście ilości cukru bądź wyboru mąki do tworzenia produktu(pszenna, kukurydziana, razowa lub kokosowa) ,  termin dostaw ustalany indywidualnie , możliwość zamówienia max dwa nie przed dostawą.

Zabezpieczenie przed wpływem warunków zewnętrznych – zawilgoceniem, nagrzaniem,  szkodnikami, uszkodzeniami mechanicznymi, obcymi zapachami, insektami..

Samochód dostosowany do transportu produktów garmażeryjnych.

Kierowca przeszkolony z zasad dobrej praktyki higienicznej, posiadający zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

6.Dostawa PRODUKTÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH, MROŻONEK, NABIAŁU     do Przedszkola nr 131, przy ul. Sierpecka 9A, 01-589 w Warszawie.

Szczegółowy zakres:

produkty ogólnospożywcze

Przedmiot zamówienia w dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy produktów ogólnospożywczych. Dostawa art. Spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar  musi być dostarczany do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi od 1 do 5razy w tygodniu.

mrożonki

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania  dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy ryb i mrożonek. Dostawa ryb i mrożonek odbywać się będzie w zależności od bieżących

potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w ciągu 2 dni od daty złożenia zamówienia. Możliwość dostaw codziennie .

nabiał

Przedmiot zamówienia w dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy nabiału . Możliwość dostaw codziennie , zamówienia składane z wyprzedzeniem 2 dniowym, ilość towaru wedle zapotrzebowania zamawiającego.

Wszystkie towary z grupy 6 w dostawie muszą być zabezpieczenie przed wpływem warunków zewnętrznych – zawilgoceniem, nagrzaniem, zamrożeniem (z wyłączaniem mrożonek)  szkodnikami, uszkodzeniami mechanicznymi, obcymi zapachami, insektami..

Samochód musi być dostosowany do transportu ww. asortymentu.

Kierowca przeszkolony z zasad dobrej praktyki higienicznej, posiadający zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

7. Dostawy WODY do Przedszkola nr 131, przy ul. Sierpecka 9A, 01-589 w Warszawie. Szczegółowy zakres:

WODA-PRODUKT NIEGAZOWANY , woda źródlana , pierwotnie czysta po względem chemicznym i mikrobiologicznym, nieróżniąca się właściwościami i składem mineralnym o dowody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pojemność 10 litrów, opakowanie umożliwiające łatwość spożycia.

Cechy dyskwalifikujące:

nie dopuszcza się takich zmianami, które czynią wodę  niezdatnymi do spożycia. Niedopuszczalne są ślady gnicia, produkt musi być czysty, wolny od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych (ziemi, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin), wolne od szkodników, uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez obcych zapachów

Sposób realizacji dostaw:

możliwość dostaw dostosowana do potrzeb .

Zabezpieczenie przed wpływem warunków zewnętrznych – zamarznięciem, nagrzaniem,  szkodnikami, uszkodzeniami mechanicznymi, obcymi zapachami, insektami..

Samochód dostosowany do transportu produktów garmażeryjnych.

Kierowca przeszkolony z zasad dobrej praktyki higienicznej, posiadający zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Szczegółowe zapotrzebowanie na asortyment z danej grupy produktów  zawiera tabela do załącznika nr 1. Podane w tabeli   ilości danego rodzaju asortymentu mają charakter szacunkowy i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nabycia w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości kupna każdego rodzaju artykułów będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzach cenowych.

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie za ewentualne zmniejszenie ilości zakupywanego asortymentu.

 1. Przewidywany terminy realizacji zamówienia:

 od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

                        Załącznik nr 1

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla przedszkola nr 131 w Warszawie, które zostały podzielone na 7 części- zadań :

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1.Dostawy ŚWIEŻO WYPIEKANEGO PIECZYWA ORAZ ART. CUKIERNICZYCH do Przedszkola nr 131, przy ul. Sierpecka 9A, 01-589 w Warszawie.

Szczegółowy zakres:

Wyroby na naturalnym zakwasie. 

  Skład: mąka pszenna, mąka żytnia, mąka razowa, woda, drożdże, sól, olej rzepakowy, ziarna, oraz inne surowce określane recepturą.

Miękisz  o dość równomiernej porowatości i równomiernym zabarwieniu, suchy w dotyku o dobrej krajalności. Miękisz po lekkim naciśnięciu powinien wrócić do stanu pierwotnego bez deformacji struktury. Smak i zapach typowy, masa typowa, kształt typowy dla danego produktu.

Cechy dyskwalifikujące:

Wyroby zdeformowane, niewłaściwy kształt, lepki miękisz, niewłaściwe wypieczenie, zakalec, nadmierne kruszenie, zanieczyszczenie, obecność grudek, smak i zapach świadczący o nieświeżości produktu, zabrudzenie, spalenie albo nadmierne spieczenie, ślady pleśni, czerstwość.

Sposób realizacji dostaw:

Dostawy codziennie maksymalnie do godziny 7,30 rano,, zamówieniem raz  w tygodniu z możliwością korekty ilościowej zamówionego wcześniej towaru. Zabezpieczenie przed wpływem warunków zewnętrznych – zawilgoceniem, szkodnikami, uszkodzeniami mechanicznymi, obcymi zapachami.

Samochód dostosowany do transportu żywności suchej z wymaganymi dokumentami odbioru sanitarnego.

Kierowca przeszkolony z zasad dobrej praktyki higienicznej, posiadający zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

2.Dostawy MIĘSA I WĘDLIN  do Przedszkola nr 131, przy ul. Sierpecka 9A, 01-589 w Warszawie.

Szczegółowy zakres:

Mięso  i wędliny świeże, niemrożone, barwa odpowiednia dla danego gatunku mięsa lub wędliny, zapach swoisty, charakterystyczny dla każdego. Rodzaju mięsa, konsystencja jędrna , elastyczna , gat.I. Smak i zapach typowy, masa typowa, kształt typowy dla danego produktu. Wędliny  zawartość mięsa nie mniej niż 95% , smak i zapach charakterystyczny dla danego asortymentu, soczysta, krucha, powierzchnia przekroju lekko wilgotna w zależności od danego asortymentu, przyprawy naturalne, gat. I.

Cechy dyskwalifikujące:

niedopuszczalny wyciek soku oraz skupiska galarety, śliskość , barwa nie charakterystyczna dla danego asortymentu, niedopuszczalna nietypowa barwa mięśni na przekroju,

, zanieczyszczenie, obecność grudek, smak i zapach świadczący o nieświeżości produktu, zabrudzenie, spalenie albo nadmierne spieczenie, ślady pleśni, czerstwość.

Sposób realizacji dostaw:

Dostawa: minimum trzy razy w tygodniu  , możliwość dokonywania zamówień dwa dni przed  terminem realizacji ,gramatury towaru zgodnie ze złożonym zamówieniem.

Zabezpieczenie przed wpływem warunków zewnętrznych – zawilgoceniem, nagrzaniem,  szkodnikami, uszkodzeniami mechanicznymi, obcymi zapachami.

Samochód dostosowany do transportu zgodny z wymaganymi dokumentami odbioru sanitarnego.

Kierowca przeszkolony z zasad dobrej praktyki higienicznej, posiadający zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

3. 2.Dostawy JAJ  do Przedszkola nr 131, przy ul. Sierpecka 9A, 01-589 w Warszawie.

Szczegółowy zakres: jaja od kur z wolnego wybiegu , rozmiar L ,jaja z certyfikatem o naświetlaniu danej partii jaj promieniami UV-C.

Cechy dyskwalifikujące :świeżość produktu uniemożliwiająca spożycie.

Sposób realizacji dostaw:

Dostawa minimum raz  w tygodniu lub zgodnie z ustaleniami z zamawiającym, możliwość zmówienia towaru dwa ni przed realizacją zamówienia.

Zabezpieczenie przed wpływem warunków zewnętrznych – zawilgoceniem, szkodnikami, uszkodzeniami mechanicznymi, obcymi zapachami.

Samochód dostosowany do transportu żywności suchej z wymaganymi dokumentami odbioru sanitarnego.

Kierowca przeszkolony z zasad dobrej praktyki higienicznej, posiadający zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

4. Dostawy WARZYWA I OWOCE   do Przedszkola nr 131, przy ul. Sierpecka 9A, 01-589 w Warszawie.

Szczegółowy zakres:

Kl. I  Warzywa i owoce  bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, pakowania i transportu. Zdrowe, jędrne, zapach i smak charakterystyczny dla danego asortymentu.

Cechy dyskwalifikujące:

nie dopuszcza się owoców i warzyw z objawami zepsucia lub z takimi zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia. Niedopuszczalne są ślady gnicia, produkt musi być czysty, wolny od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych (ziemi, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin), wolne od szkodników, uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez obcych zapachów

Sposób realizacji dostaw:

Możliwość dostaw codziennie lub  zgodnie z ustaleniami z zamawiającym , ilość towaru dostosowana do potrzeb zamawiającego.

Zabezpieczenie przed wpływem warunków zewnętrznych – zawilgoceniem, nagrzaniem,  szkodnikami, uszkodzeniami mechanicznymi, obcymi zapachami, insektami..

Samochód dostosowany do transportu warzyw i owoców.

Kierowca przeszkolony z zasad dobrej praktyki higienicznej, posiadający zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

5. Dostawy GARMAŻERKA    do Przedszkola nr 131, przy ul. Sierpecka 9A, 01-589 w Warszawie.

Szczegółowy zakres:

produkt świeży ugotowany  delikatnie skropiony olejem (zapobiegając sklejaniu się), równej wielkości, ręcznie robiony, nieposklejane, stosunek farszu do ciasta min. 80%, smak, zapach stosowny do w/w produktu; farsz składający się z produktów charakterystycznych dla pierogów z serem tj.: twaróg półtłusty, zawartość tłuszczu 15-20%, zawartość cukru poniżej 10%, bez dodatku mąki ziemniaczanej, bez sztucznych aromatów, bez dodatku cukru wanilinowego, bez spulchniaczy i polepszaczy

Cechy dyskwalifikujące:

nie dopuszcza się takich zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia, produkty posklejane, kształt nie charakterystyczny dla danego produktu. Niedopuszczalne są ślady gnicia, produkt musi być czysty, wolny od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych (ziemi, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin), wolne od szkodników, uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez obcych zapachów

Sposób realizacji dostaw:

możliwość dostaw wybranej gramatury zgodnie z zamówieniem,  możliwość ustaleń indywidualnych odnoście ilości cukru bądź wyboru mąki do tworzenia produktu(pszenna, kukurydziana, razowa lub kokosowa) ,  termin dostaw ustalany indywidualnie , możliwość zamówienia max dwa nie przed dostawą.

Zabezpieczenie przed wpływem warunków zewnętrznych – zawilgoceniem, nagrzaniem,  szkodnikami, uszkodzeniami mechanicznymi, obcymi zapachami, insektami..

Samochód dostosowany do transportu produktów garmażeryjnych.

Kierowca przeszkolony z zasad dobrej praktyki higienicznej, posiadający zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

6.Dostawa PRODUKTÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH, MROŻONEK, NABIAŁU     do Przedszkola nr 131, przy ul. Sierpecka 9A, 01-589 w Warszawie.

Szczegółowy zakres:

produkty ogólnospożywcze

Przedmiot zamówienia w dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy produktów ogólnospożywczych. Dostawa art. Spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar  musi być dostarczany do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi od 1 do 5razy w tygodniu.

mrożonki

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania  dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy ryb i mrożonek. Dostawa ryb i mrożonek odbywać się będzie w zależności od bieżących

potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w ciągu 2 dni od daty złożenia zamówienia. Możliwość dostaw codziennie .

nabiał

Przedmiot zamówienia w dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy nabiału . Możliwość dostaw codziennie , zamówienia składane z wyprzedzeniem 2 dniowym, ilość towaru wedle zapotrzebowania zamawiającego.

Wszystkie towary z grupy 6 w dostawie muszą być zabezpieczenie przed wpływem warunków zewnętrznych – zawilgoceniem, nagrzaniem, zamrożeniem (z wyłączaniem mrożonek)  szkodnikami, uszkodzeniami mechanicznymi, obcymi zapachami, insektami..

Samochód musi być dostosowany do transportu ww. asortymentu.

Kierowca przeszkolony z zasad dobrej praktyki higienicznej, posiadający zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

7. Dostawy WODY do Przedszkola nr 131, przy ul. Sierpecka 9A, 01-589 w Warszawie. Szczegółowy zakres:

WODA-PRODUKT NIEGAZOWANY , woda źródlana , pierwotnie czysta po względem chemicznym i mikrobiologicznym, nieróżniąca się właściwościami i składem mineralnym o dowody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pojemność 10 litrów, opakowanie umożliwiające łatwość spożycia.

Cechy dyskwalifikujące:

nie dopuszcza się takich zmianami, które czynią wodę  niezdatnymi do spożycia. Niedopuszczalne są ślady gnicia, produkt musi być czysty, wolny od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych (ziemi, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin), wolne od szkodników, uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez obcych zapachów

Sposób realizacji dostaw:

możliwość dostaw dostosowana do potrzeb .

Zabezpieczenie przed wpływem warunków zewnętrznych – zamarznięciem, nagrzaniem,  szkodnikami, uszkodzeniami mechanicznymi, obcymi zapachami, insektami..

tabela asortymentowa do załącznika nr 1  
PAKIET NR 1 PIECZYWO I ART. CUKIERNICZE
Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość szacunkowa  CENA NETTO  WARTOŚĆ NETTO VAT STAWKA CENA BRUTTO WARTOŚĆ BRUTTO
1 Chleb pszenny typy baltonowski szt 650          
2 Chleb orkiszowy szt 100          
3 Chleb razowy szt 100          
4 chleb  żytni szt 100          
5 Chleb z żurawiną szt 100          
6 Chleb słonecznikowy szt 150          
7 Bułka tarta szt 80          
8 Chałka szt 100          
9 Bułka kukurydziana szt 66          
10 Bułka owsiana szt 240          
11 Bułka gryczana szt 240          
12 Bułka z ziarnem szt 240          
13 Bułka grahamka szt 150          
14 Bułeczki maślane szt 500          
15 ciasto drożdżowe kg 500          
16 ciasto marchewkowe kg 5          
17 cisto cytrynowe kg 5          
18 pączek kg 150          
19 drożdżówka szt 160          
20 Groszek ptysiowy kg 20          
  RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO       0,00 zł     0,00 zł
JAJA
                 
                 
Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość szacunkowa  CENA NETTO  WARTOŚĆ NETTO VAT STAWKA CENA BRUTTO WARTOŚĆ BRUTTO
1 jaja szt 2500          
  RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO              
          0,00 zł     0,00 zł
                 
                 
                 
                 
 WARZYWA  I OWOCE
                 
Lp Nazwa towaru Jednostka miary Ilość szacunkowa  CENA NETTO  WARTOŚĆ NETTO VAT STAWKA CENA BRUTTO WARTOŚĆ BRUTTO
1 Por kg 120          
2 Seler kg 130          
3 Szczypior szt 200          
4 Cebula kg 90          
5 Marchew kg 400          
6 Pietruszka kg 150          
7 Ogórek zielony kg 270          
8 Ogórek kiszony kg 220          
9 Ogórek małosolny kg 50          
10 Papryka kg 100          
11 Cukinia kg 25          
12 fasolka szparagowa kg 25          
13 Dynia kg 100          
14 Buraki kg 100          
15 Kapusta kiszona kg 100          
16 Kalarepa szt 150          
17 Koper szt 200          
18 Natka szt 200          
19 Kapusta pekińska kg 50          
20 Kapusta biała kg 50          
21 Rzodkiewka szt 300          
22 Pomidor kg 250          
23 Pomidor koktajlowy kg 50          
24 Sałata szt 250          
25 Sałata lodowa szt 100          
26 Czosnek 100          
27 Kalafior szt/kg 50          
28 Ziemniaki kg 2700          
29 Banany kg 1300          
30 Jabłka kg 1500          
31 Gruszka kg 350          
32 Arbuz kg 250          
33 Kiwi szt 1000          
34 Cytryny kg 100          
35 Winogrona kg 170          
36 Mandarynka kg 130          
37 Pomarańcza kg 120          
38 Morela kg 60          
39 Malina kg 50          
40 Truskawki kg 150          
41 Borówka kg 20          
42 KAKI szt 160          
43 MANGO szt 20          
44 Melon szt 250          
45 Śliwka kg 320          
46 Brzoskwinie kg 50          
  RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO       0,00 zł     0,00 zł
MIĘSO I WĘDLINY
                 
Lp Nazwa towaru Jednostka miary Ilość szacunkowa  CENA NETTO  WARTOŚĆ NETTO VAT STAWKA CENA BRUTTO WARTOŚĆ BRUTTO
1 Schab kg 100          
2 Szynka wp. b/k kg 70          
3 Łopatka wp. kg 190          
4 Polędwiczki wp. kg 20          
5 Filet z indyka kg 40          
6 Filet z kurczaka kg 50          
7 Cielęcina kg 30          
8 Udko z kurczaka kg 120          
9 Skrzydła z indyka kg 40          
10 Wołowe b/k kg 20          
11 Szynka gotowana kg 60          
12 Polędwica sopocka kg 30          
13 Kiełbasa cienka kg 60          
14 Żywiecka kg 20          
15 Szynka drobiowa kg 10          
16 Polędwica z kurczaka kg 10          
17 Kabanos kg 40          
18 Pasztet  drobiowy kg 10          
19 parówki  z szynki kg 10          
20 Szynkowa kg 10          
  RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO       0,00 zł     0,00 zł
 MROŻONKI
Lp Nazwa towaru JEDNOSTKI MIARY ILOŚĆ SZACUNKOWA  CENA NETTO  WARTOŚĆ NETTO VAT STAWKA CENA BRUTTO WARTOŚĆ BRUTTO
1 Włoszczyzna paski kg 40          
2 Fasolka szparagowa kg 80          
3 Kalafior kg 80          
4 Brukselka kg 30          
5 Marchew kostka kg 65          
6 Marchew z groszkiem kg 20          
7 Kukurydza kg 50          
8 Groszek zielony kg 50          
9 Mieszanka kompotowa kg 110          
10 Ryba filet kg 120          
11 Truskawki kg 50          
12 Brokuły kg 100          
13 Bukiet warzyw kg 110          
14 Marchew mini kg 85          
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO       0,00 zł     0,00 zł
                 
                 
                 
                 
 PRODUKTY OGÓLNOSPOŻYWCZE, MROŻONKI  I NABIAŁ
L.P. NAZWA PRODUKTU JEDNOSTKI MIARY ILOŚĆ  CENA NETTO  WARTOŚĆ NETTO VAT STAWKA CENA BRUTTO WARTOŚĆ BRUTTO
1 ANANAS KONSERWOWY, opakowanie puszka 550-650g szt. 50          
2 BAZYLIA SUSZONA, opakowanie 10-15g szt. 30          
3 BISZKOPTY, opakowanie 120-150g szt. 200          
4 BRZOSKWINIE POŁÓWKI  800-850g puszka, lekko słodzone szt. 50          
5 BUDYŃ, różne smaki, typu WINIARY, bez sztucznych barwników. szt. 200          
6 CHRZAN TARTY, opakowanie słoik 250-300g, bez dodatku octu szt. 10          
7 CUKIER BIAŁY, drobny kryształ, opakowanie 1000g kg 80          
8 CUKIER PUDER (opakowanie 400-500g) szt. 10          
9 CUKIER WANILINOWY, opakowanie 32g szt. 60          
10 CURRY opakowanie 15-20g szt. 30          
11 CYNAMON, opakowanie 10-15g szt. 30          
12 CZEKOLADOWE JAJA Z NIESPODZIANKĄ, 60-100g szt. 100          
13 CZEKOLADOWE MIKOŁAJE, 60-100g szt. 100          
14 DROŻDŻE ŚWIEŻE opakowanie 100-120g szt. 30          
15 DŻEM NISKOSŁODZONY PASTERYZOWANY BEZ KONSERWANTÓW, różne smaki: truskawkowy, morelowy, brzoskwiniowy, owoce leśne,czarna porzeczka, wsad owocowy min. 40g owoców w 100g produktu, opakowanie słoik 250 – 320g szt 80          
16 GAŁKA MUSZKATAŁOWA, opakowanie 50-100g szt. 10          
17 GALARETKA OWOCOWA, opakowanie 45-50 g szt. 200          
18 GROSZEK KONSERWOWY opakowanie puszka 400-410g  typu KRAKUS szt. 20          
19 Chrupki kukurydziane 150g szt. 100          
20 HERBATA EKSPRESOWA OWOCOWA,  opakowanie 25 saszetek szt. 70          
21 HERBATA EKSPRESOWA MIĘTA, opakowanie 20-25 saszetek szt. 70          
22 HERBATA EKSPRESOWA TYPU SAGA, torebki, opakowanie 100 szt. szt 50          
23 IMBIR MIELONY opakowanie- 20 g szt 10          
24 KAKAO CIEMNE EXTRA typu DeCo Morrena, opakowanie 100 – 150g szt. 50          
25 KASZA GRYCZANA  średnio palona opakowanie 1000g kg 50          
26 KASZA JAGLANA opakowanie 1000g kg 20          
27 KASZA JĘCZMIENNA biała/perłowa, opakowanie 1000g kg 40          
28 KASZA JĘCZMIENNA pęczak, opakowanie 1000g kg 30          
29 KASZA KUKURYDZIANA,  opakowanie 1000g szt. 30          
30 KASZA KUSKUS, opakowanie 1000g szt. 30          
31 KASZA MANNA , opakowanie 1000g kg 20          
32 KASZA BULGUR, opakowanie 1000 g KG 30          
33 KAWA ROZPUSZCZALNA ZBOŻOWA typu Inka, opakowanie 150-200g szt. 30          
34 KETCHUP ŁAGODNY TYPU PUDLISZKI, opakowanie 450-480g szt. 60          
35 KMINEK MIELONY opakowanie- 20 g szt 10          
36 KONCENTRAT POMIDOROWY opakowanie słoik 1000g, pasteryzowany, bez konserwantów TYPU PUDLISZKI szt. 60          
37 KUKURYDZA  KONSERWOWA,opakowanie puszka 400-460g szt. 20          
38 KURKUMA, opakowanie torebka 10-15g szt. 20          
39 LIŚCIE LAUROWE opakowanie 15 g szt. 40          
40 MAJERANEK SUSZONY opakowanie 200 G szt. 20          
41 MAJONEZ WINIARY, bez konserwantów, opakowanie słoik 310 g szt. 30          
42 MAKARON ŁAZANKI TYPU LUBELLA NR 46, opakowanie 500g szt. 10          
43 MAKARON NITKI TYPU LUBELLA NR 49, opakowanie 500g, szt. 50          
44 MAKARON SPAGHETTI TYPU LUBELLA NR 4, opakowanie 500g. szt. 50          
45 MAKARON ŚWIDERKI TYPU LUBELLA NR 19, opakowanie 500g. szt. 50          
46 MAKARON PEŁNOZIARNISTY ŚWIDERKI TYPU LUBELLA NR 19, opakowanie 500g, z mąki razowej. szt. 20          
47 MAKARON PENNE TYPU LUBELLA, opakowanie 500 g. szt. 50          
48 MAKARON muszelka TYPU LUBELLA, opakowanie 500g. szt. 30          
49 MAKARON GWIAZDKI opakowanie- 250 g szt 30          
50 MAKRELA WĘDZONA,świeża kg 30          
51 MĄKA PSZENNA SZYMANOWSKA, opakowanie papierowe 1000g szt. 200          
52 MĄKA ZIEMNIACZANA, opakowanie 1000g szt. 20          
53 MĄKA ŻYTNIA RAZOWA ,900G-1000G szt. 5          
54 MĄKA ORKISZOWA kg 5          
55 MIGDAŁY W PŁATKACH, opakowanie 100-120g szt. 5          
56 MIÓD NATURALNY PSZCZELI, wielokwiatowy nektarowy, opakowanie słoik 400-450g, BEZ DODATKÓW CUKRU I SUBSTANCJI SŁODZĄCYCH szt. 100          
57 CZEKOLADA GORZKA 60-70% kakako 90-120 g. szt. 100          
58 MUSZTARDA TYPU sarepska, opakowanie 200ml szt. 20          
59 SOS SŁODKO-KWAŚNY ŁOWICZ/PUDLISZKI 500 g. szt. 50          
60 SZCZAW KONSERWOWY w słoiku szklanym,  250-350 G. szt. 50          
61 OLEJ RZEPAKOWY typu kujawski, (z pierwszego tłoczenia, opakowanie 1 l.) litr 100          
62 OLEJ Z PESTEK WINOGRON  op. 1 l. szt. 10          
63 OREGANO SUSZONE, opakowanie 15g szt. 20          
64 PAPRYKA MIELONA SŁODKA, opakowanie 20-25g szt. 40          
65 PESTKI SŁONECZNIKA ŁUSKANE, opakowanie 100 – 150 g kg 10          
66 PIEPRZ CZARNY MIELONY, opakowanie 10-15g szt. 70          
67 PŁATKI JĘCZMIENNE błyskawiczne, opakowanie 400g szt. 50          
68 PŁATKI KUKURYDZIANE DO MLEKA, bez dodatku substancji słodzących, opakowanie 220-300g szt. 150          
69 PŁATKI OWSIANE GÓRSKIE BŁYSKAWICZNE,  opakowanie 400-500g szt. 50          
70 PŁATKI ORKISZOWE ,OPAKOWANIE 400 -500 g SZT. 50          
71 PŁATKI JAGLANE,  OPAKOWANIE 400-500 g szt 50          
72 PŁATKI RYŻOWE BŁYSKAWICZNE, opakowanie 400-500g szt. 50          
73 PŁATKI ŻYTNIE opakowanie -500 g szt 40          
74 POWIDŁA ŚLIWKOWE opakowanie 200-230 g SZT 80          
75 PROSZEK DO PIECZENIA (opakowanie 15-20g) szt. 50          
76 PRZECIER POMIDOROWY, robiony z samych pomidorów, bez substancji konserwujących%, opakowanie słoik lub karton 190-200g szt. 100          
77 RODZYNKI SUŁTAŃSKIE, opakowanie 250-300g szt. 50          
78 RYŻ BIAŁY DŁUGOZOARNISTY SYPKI  opakowanie torba papierowa 1000g. kg 50          
79 SOCZEWICA, opakowanie  500 g szt. 10          
80 SEZAM ZIARNO, opakowanie 200g szt. 5          
81 SOCZEK 100% W KARTONIKU DLA DZIECI, jabłkowy, pomarańczowy, opakowanie 200-250ml ze słomką. szt. 100          
82 SOK JABŁKOWY ŚWIEŻO TŁOCZONY bezpośrednio z całych owoców bez dodatku cukru i substancji słodzących, pasteryzowany, opakowanie  5000ml szt. 50          
83 SÓL CZYSTA  opakowanie 1000g kg 40          
84 TUŃCZYK W SOSIE WŁASNYM, kawałki, konserwa rybna, 180-200g szt. 50          
85 TYMIANEK, opakowanie 10-15g szt. 30          
86 WODA MINERALNA NIEGAZOWANA z ustnikiem,  500 ml szt. 200          
87 ZIELE ANGIELSKIE, opakowanie 600 G szt. 1          
88 ZIOŁA PROWANSALSKIE, opakowanie torebka 10-15g szt. 30          
89 PESTKI Z DYNI ŁUSKANE, opakowanie 1000g kg 10          
90 WAFLE KUKURYDZIANE, naturalne typu KUPIEC, opakowanie 130g szt. 30          
91 DAKTYLE SUSZONE opakowanie 150 g szt. 30          
  ŚLIWKI SUSZONE, opakowanie 150 g. szt. 30          
  MORELE SUSZONA, opakowanie 750-800g              
92 WAFLE RYŻOWE Z PEŁNEGO ZIARNA RYŻU, opakowanie 130 – 150 g szt. 100          
93 ŻUREK – NATURALNY ZAKWAS (KONCENTRAT BARSZCZU) opakowanie SZKLANE, pojemność 500 ml. szt 50          
94 JOGURT NATURALNY, poj .1000 ml szt. 50          
95 JOGURT TYPU GRECKI, zagęszczony, opakowanie plastikowe 400g szt. 100          
96 MASŁO EXTRA, opakowanie 200g,  min. 82% tłuszczu, bez dodatku tłuszczów roślinnych szt. 1000          
97 MLEKO 3,2%, butelka 1000 ml szt. 2000          
98 SER ŻÓŁTY (GOUDA/EDAM/RYCKI), łagodny o zawartości tłuszczu 45%, zawartość sera min. 90%, pakowany w bloki 1000-1500g kg 100          
99 ŚMIETANA PIĄTNICA12% opakowanie 400 g szt. 150          
100 ŚMIETANA PIĄTNICA 18%, opakowanie 400ml szt. 100          
101 ŚMIETANA PIĄTNICA 30%, opakowanie 500ml szt. 30          
102 MLEKO  2%, opakowanie 1000 ml szt. 2500          
103 TWARÓG PÓŁTŁUSTY, klasa 1, opakowanie folia o pojemności 250-500g, kg 500          
104 SER MOZARELLA szt 70          
105 SER FETA szt 50          
106 FARUKI WĘDZONE szt 100          
107 SERKI MNIAM – PALUCH szt 100          
108 MLEKO KOKOSOWE szt 30          
109 NASIONA CHIA opakowanie 1 kg szt. 50          
110 LUBCZYK, opakowanie 10-15 g szt. 100          
111 FASOLA SZPARAGOWA MROŻONA OPAK 2,5 KG szt. 5          
112 GROSZEK MROŻONY OPAK. 2,5 KG szt. 5          
113 RYBA MROŻONA MIRUNA 6,8 KG kg 200          
114 KUKURYDZA MROŻÓNA 2,5 KG szt. 5          
115 TRUSKAWKA MROŻÓNA 2,5KG szt. 10          
116 JAGODA MROŻONA 2,5 KG szt. 10          
117 MALINA MROŻONA  OPK. 2,5 KG szt. 5          
118 BRUKSELKA MROŻONA OPAK 2,5KG szt. 3          
119 BIUKIET WARZYW  OPAK 2,5 KG szt. 5          
120 SZPINAK MROŻONY OPAK 2,5 KG szt. 2          
121 WIŚŃIA MROŻÓNA OPAK 2,5 KG szt. 5          
122 WŁOSZCZYZNA MROŻÓNA OPAK 2,5 KG szt. 5          
  razem                       –   zł     0,00 zł
WYROBY GARMAŻERYJNE
Lp Nazwa towaru Jednostka miary Ilość szacunkowa  CENA NETTO  WARTOŚĆ NETTO VAT STAWKA CENA BRUTTO WARTOŚĆ BRUTTO
1 Kluski śląskie kg 150          
4 Pierogi z owocami kg 20          
5 Pierogi leniwe kg 30          
6 Pierogi z serem białym kg 150          
8 Kopytka kg 50          
9                
          0,00 zł     0,00 zł
                 
WODA
Lp Nazwa towaru Jednostka miary Ilość szacunkowa  CENA NETTO  WARTOŚĆ NETTO VAT STAWKA CENA BRUTTO WARTOŚĆ BRUTTO
1 WODA-PRODUKT NIEGAZOWANY , woda żródlana , pierwotnie czysta po względem chemicznym i mikrobiologicznym, nieróżniąca się właściwościami i składem mineralnym o dwody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 18-20l 250          
          0,00 zł     0,00 zł

Samochód dostosowany do transportu produktów garmażeryjnych.

Warszawa22.11.2023 PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA rok umowy 2024

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych którego wartość jest niższa niż 130 000 netto  ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. )

 1. Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

 PRZEDSZKOLE NR 131 PRZY UL. SIERPECKIEJ 9A

 • Przedmiot zamówienia :  1.Pieczywo i wyroby cukiernicze
 •    Komisja w składzie:
 1. Edyta Szomko- po. dyrektor przedszkola
 2. Magdalena Orzechowska-nauczyciel
 3. Agnieszka Szczepanek-kierownik gospodarczy

     wybrała ofertę Wykonawcy:

 • TRIMAR PIEKARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą WOŁOMIN, UL.ŁUKASIEWICZA 9N , 05-200 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000765603 posiadającą NIP 5242879642, REGON 382320355

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA rok umowy 2024 

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych którego wartość jest niższa niż 130 000 netto  ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. )

 1. Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

 PRZEDSZKOLE NR 131 PRZY UL. SIERPECKIEJ 9A W  WARSZAWIE

Przedmiot zamówienia :  2.Mięso i Wędliny i produkty garmażeryjne

Komisja w składzie:
1.Edyta Szomko- dyrektor przedszkola
2.Magdalena Orzechowska-nauczyciel
Agnieszka Szczepanek-kierownik gospodarczy

     wybrała ofertę Wykonawcy:

 •  SPRZEDAŻ DROBIU Monika Buchowicz, 05-420 Józefów, ul Górki 3 nip 532-161-88-06

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych którego wartość jest niższa niż 130 000 netto  ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. )

 1. Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

 PRZEDSZKOLE NR 131 PRZY UL. SIERPECKIEJ 9A W  WARSZAWIE

Przedmiot zamówienia :  3.Jajka  

Komisja w składzie:

 1. Edyta Szomko- dyrektor przedszkola
 2. Magdalena Orzechowska-nauczyciel
 3. Agnieszka Szczepanek-kierownik gospodarczy

     wybrała ofertę Wykonawcy:

 • INVEST MICHAEL Mariola I Marek Michelis Sp.J, 05-311 Dębe Wielkie, ul.Ułańska 61 Kobierne

nip 822-184-48-64


PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych którego wartość jest niższa niż 130 000 netto  ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. )

 1. Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

 PRZEDSZKOLE NR 131 PRZY UL. SIERPECKIEJ 9A W  WARSZAWIE

Przedmiot zamówienia :  4.Warzywa i Owoce

Komisja w składzie:

 1. Edyta Szomko- dyrektor przedszkola
 2. Magdalena Orzechowska-nauczyciel
 3. Agnieszka Szczepanek-kierownik gospodarczy

     wybrała ofertę Wykonawcy:

 • PHU ROMEX Jadwiga Górska 05-190 Nasielsk, Lorcin 28 NIP 531-150-02-04

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA rok umowy 2024

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych którego wartość jest niższa niż 130 000 netto  ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. )

 1. Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

 PRZEDSZKOLE NR 131 PRZY UL. SIERPECKIEJ 9A W  WARSZAWIE

Przedmiot zamówienia :  6.Produkty ogólnospożywcze , mrożonki, nabiał

Komisja w składzie:

 1. Edyta Szomko- dyrektor przedszkola
 2. Magdalena Orzechowska-nauczyciel
 3. Agnieszka Szczepanek-kierownik gospodarczy

     wybrała ofertę Wykonawcy:

 • WESTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą WARSZAWIE, UL.PRZECŁAWSKA 4 , 03-879, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000300316 posiadającą NIP 5242637494, REGON 141305753 Sebex Sp.z o.o sp.k 02-281 Warszawa ul.Municypalna 20 NIP 118-008-47-94 


PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA  rok umowy 2024

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych którego wartość jest niższa niż 130 000 netto  ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. )

 1. Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

 PRZEDSZKOLE NR 131 PRZY UL. SIERPECKIEJ 9A W  WARSZAWIE

Przedmiot zamówienia :  7.Woda źródlana

Komisja w składzie:

 1. Edyta Szomko- dyrektor przedszkola
 2. Magdalena Orzechowska-nauczyciel
 3. Agnieszka Szczepanek-kierownik gospodarczy

     wybrała ofertę Wykonawcy:

AQUAMO S.C 05-083 Borzęcin Duży, ul. Poprzeczna 16 NIP 118-182-94-11

ul. Sierpecka 9a
01-589 Warszawa
tel. 22 833 05 73
E-mail:  sekretariat.p131@eduwarszawa.pl