PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE          PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19
W PRZEDSZKOLU 131 w Warszawie

Procedura organizacji pracy Przedszkola131

od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników przedszkola oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

 1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy przedszkola w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS- CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

 1. Zakresprocedury
  1. Procedurę należy stosować w przedszkolach prowadzonych przez m.st.Warszawę.
  1. Ilekroć mowa w procedurze o przedszkolu należy przez to rozumieć również oddział przedszkolny zorganizowany  w szkolepodstawowej.
 1. Osoby odpowiedzialne za wdrożenieprocedury

Dyrektor Przedszkola 131 prowadzonego przez m.st. Warszawę.

 1. Postanowieniaogólne
  1. Do przedszkola może przychodzićtylko:
   1. dziecko/pracownik zdrowe/y, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, bez objawów chorobowych wskazujących chorobęzakaźną,
   1. dziecko/pracownik zdrowe/y, którego domownicy nie przebywają nakwarantannie,
   1. dziecko/pracownik zdrowe/y, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
  1. Dzieckomożebyćprzyprowadzanedoprzedszkolaizniegoodbieraneprzezopiekunówbezobjawówchorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych lub chorobęzakaźną.
  1. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice mają obowiązek wypełnić oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do procedury.
  1. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2 rozumiesię:
 2. podwyższoną temperaturęciała,
 3. ból głowy imięśni,
 4. bólgardła,
 5. kaszel,
 6. duszności i problemy z oddychaniem,
 7. uczuciewyczerpania,
 8. brakapetytu.
  1. Należy ograniczyć na terenie przedszkola przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna, zobowiązaćdostosowaniaśrodkówochronnych(osłonanosaiust,rękawiczkijednorazowelubdezynfekcjarąk).
  1. Przebywanieosóbzzewnątrznaterenieprzedszkolamożliwejesttylkowwyznaczonychprzezdyrektoramiejscach.
  1. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie przedszkola osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych lub wskazujących na chorobę zakaźną, o których mowa w pkt.3.
  1. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na dziecko/dzieci lub zachowanie dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika przedszkola min. 1,5m.
  1. Wychowawcy grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunamidziecka.
  1. Rodzice/opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą min. 1,5m.
  1. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraznauczycielami.
  1. W przypadku pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie ich w zajęciaopiekuńcze.
 • Higiena idezynfekcja
  • Wszyscy wychowankowie i pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu ztoalety.
  • Na terenie przedszkola obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust inosa.
  • Przedszkolewyposażonejestwśrodkidezynfekująceniezbędnedoodkażaniapomocydydaktycznychielementów stałych oraz środki do dezynfekcjirąk.
  • Przedszkole wyposażone jest w bezdotykowy termometr (dezynfekowany po użyciu w danej grupie). W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdymużyciu.
  • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka jeżeli jest to konieczne, w przypadku wystąpienia niepokojących objawówchorobowych.
  • Należy        ściśle        przestrzegać         zaleceń         producenta         środka         dezynfekującego,         zwłaszcza   w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów ipomieszczeń.
  • Naterenieprzedszkolaprzeprowadzanyjestmonitoringcodziennychpracporządkowych,wtymprzedewszystkim utrzymania czystości w salach, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych:poręczy,klamekipowierzchnipłaskichwtymblatówwsalachipomieszczeniachspożywaniaposiłków, klawiatur iwłączników.
  • Wszyscy pracownicy przedszkola powinni być zaopatrzeni, w razie konieczności, w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki oraz fartuchy z długim rękawem do użycia np. podczas przeprowadzania zabiegówhigienicznych.
  • Przed wejściem do budynku przedszkola wszystkie osoby dorosłe obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu  (Załącznik nr 1 do procedury  – Instrukcja mycia rąk   i instrukcja dezynfekowaniarąk).
  • Przed wejściem do budynku przedszkola i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcjirąk.
  • Przy wejściu do przedszkola należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych (Załącznik nr 2 do procedury- wykaz numerówkontaktowych).
  • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk zgodnie z Załącznikiem nr 1 doprocedury.
  • Zapewnia się bieżącą dezynfekcjętoalet.
  • Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lubdezynfekować.
  • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkola zaleca się korzystanie z niego przez dziecizjednejgrupy,pouprzednimczyszczeniuzużyciemdetergentulubdezynfekowaniesprzętów/przedmiotów, do których dzieci będą miałydostęp.
  • Sprzęt na placu zabaw lub boisku należącym do przedszkola, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany – jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przedużywaniem.
 • Organizacja pracyprzedszkola
 1. W miarę możliwości organizacyjnych jedna grupa powinna przebywać w wyznaczonej i stałejsali.
  1. Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci samiopiekunowie.
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt1 od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5m2.
  • Zapewnia się taką organizację pracy przedszkola, która ograniczy stykanie się poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabaw nadworze).
  • Salewprzedszkoluorazczęściwspólnenależywietrzyćconajmniejraznagodzinę.
  • Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
  • Dziecko nie powinno przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lubzabawek.2
 • Przygotowywanie i wydawanieposiłków
  • Wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników kuchni, w miarę możliwości zachować odległość stanowisk pracy (1,5 m), a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni isprzętów.
  • Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych orazsztućców.
  • Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł po każdejgrupie.
  • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub  jewyparzać.
  • Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućcówjednorazowych.
  • Należy dopilnować właściwego segregowania zużytych pojemników isztućców.
  • Dania powinny być wydawane przez osobę do tegowyznaczoną.
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia udziecka
  • Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 modległości.
  • Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przezdyrektora.
  • Dzieckunależyzmierzyćtemperaturęciała-pouzyskaniuzgodyrodziców–(Załączniknr3doprocedury–Instrukcja BHP pomiaru temperatury termometremelektronicznym):
 • jeżelipomiartermometrembezdotykowymwynosi38°Clubwyżej–należy(powiadomićrodzicówdziecka w  celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z  przedszkola)  i przypomnieć  o  obowiązku skorzystania      z teleporady medycznej,

1 Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń: kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji

wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej znajdujących się.

2 Nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku tych dzieci należy dopilnować, aby dzieci nie wymieniały się zabawkami a opiekunowie powinni zadbać o ich regularne czyszczenie i dezynfekcję.

 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka zprzedszkola3.
  • Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebraniadziecka.
  • Rodzic po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora     o wyniku badania przez lekarza.
  • Dyrektor szkoły/placówki informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) o podejrzeniu zakażeniaucznia.
  • Rodzice dzieci z grupy, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałejsytuacji.
  • Obszar, w którym poruszało się dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemusprzątaniu.
  • Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i burmistrza dzielnicy o zaistniałejsytuacji.
  • Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniałyprzypadek.
  • Jeślizaleceniasanepiduprzekazanesązapomocąśrodkówkomunikacjielektronicznejlubzapomocąinnychśrodków łączności należy sporządzić notatkę lubprotokół.
 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownikaprzedszkola
 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola, który podejmuje następującedziałania:
 1. kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymiosobami);
  1. zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanuzdrowia;
  1. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika odpracy;
  1. o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.
  1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemusprzątaniu.
  1. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionejpotrzeby.
  1. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt.1).
  1. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 3 nie mogą przychodzić dopracy.
  1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) o zaistniałejsytuacji.
  1. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym  czasie w części/częściach przedszkola,  w których przebywała osoba podejrzana ozakażenie.
  1. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegoprzyustalaniu,czynależywdrożyćdodatkoweprocedurybiorącpoduwagęzaistniałyprzypadek.
  1. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lubprotokół.
  1. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskaniaporady.

3 Wskazania dotyczące wysokości temperatury ciała określone na podstawie: Zaleceń MEN i GIS dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

 • Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną ozakażenie
 1. Definicja KONTAKTUobejmuje:
 1. każdego            pracownika            przedszkola            rodzica/opiekuna            prawnego            pozostającego wbezpośrednimkontakciezosobąchorąlubwkontakciew odległościmniejniż2metryprzezponad15minut,
  1. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższyczas,
  1. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osobachora.
 • Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zalecasię:
 1. pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stanzdrowia,
  1. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
  1. jeżeli w ciągu 14 dni  samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy         zoddychaniem)-należybezzwłocznie,telefoniczniepowiadomićstacjęsanitarno-epidemiologicznąlubzgłosić siębezpośredniodooddziałuzakaźnegoluboddziałuobserwacyjno-zakaźnego,gdzieokreślonyzostaniedalszy tryb postępowaniamedycznego.
 • Pozostali pracownicy nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji przez służby sanitarne – w zależności od rodzaju tychobjawów.
 • Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.
 • Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenieprzedszkola
  • Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego  o  zaistniałej sytuacji i w  porozumieniu  zorganemprowadzącym(BurmistrzemDzielnicy/DyrektoremBiuraEdukacjiwprzypadkuplacówekprowadzonych przez BE), po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki (zawieszeniu zajęć)/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkachprewencyjnych.
  • Dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/dziecka informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty stanowiącym załącznik nr 4 doprocedury.
  • W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor  przedszkola  zobowiązany  jest  do  stosowania  się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniałyprzypadek.
  • Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lubprotokół.
  • Rekomendujesięustalenielistyosóbprzebywającychwtymsamymczasiewczęścipomieszczenialubjegocałości, w którym przebywała osobazakażona.
 • Postanowieniakońcowe
 1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt.3 bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864Warszawa.
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt:
 • Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia – 222 500115,
 • Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 – 22 32 58958,
 • Kontakt do biura podawczego – 22 31 07900
 • Adres email:koronawirus@pssewawa.pl
 • Zastrzega   się   zmianę   procedury   w   przypadku   objęcia    terenu,    na    którym    znajduje    się    przedszkole  strefą   żółtą   lub   czerwoną   a   także   zmiany   wytycznych   przez   Ministra   Edukacji Narodowej, Głównego InspektoraSanitarnego.

Załącznik nr 5– do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

Warszawa dn. ………………………..

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

……………………………………………………………………………………………………..………………………………

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola 131 w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 • mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19
 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający
 • danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby
 1. organy.
 2. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

………………………………

(podpis rodzica)

ul. Sierpecka 9a
01-589 Warszawa
tel. 22 833 05 73
E-mail:  sekretariat.p131@eduwarszawa.pl