PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE          PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19
W PRZEDSZKOLU 131 w Warszawie

POSTANOWIENIA OGÓ LNE

 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola 131 oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
 • Celem procedur jest:
  • zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
  • umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu podjęcia pracy zawodowej
 • Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie

dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE,

stanowiące załącznik nr 1.

§ 1

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1.   Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 • Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 • Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 • Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji

od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.

5.   Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowiezieniem ich. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik 2.

 • Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: gabinet logopedy.
 • Wyposaża pomieszczenie w co najmniej 2 zestawy ochronne,

w skład, których wchodzi: 1 przyłbica, 1 kombinezon ochronny, maseczki ochronne, co najmniej 10 par rękawiczek.

 • Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 • Dopilnowuje aby w holu głównym przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci

 ( umieszczone w widocznych miejscach w placówce),a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk ( umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

 1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki /w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myje ręce zgodnie z instrukcją.

§ 2

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji swojego stanu zdrowia (objawy i mierzenie temperatury jeżeli placówka została wyposażona w termometr).
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 • Do przedszkola pracownicy ( z wyłączeniem pracowników kuchni i dozorców) wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
 • Inni pracownicy tj. dozorcy, kuchni, wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego.
 • Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5
 • Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 • Pracownicy  pedagogiczni  –  nauczyciele:  pracują  wg  ustalonego  przez  dyrektora

harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie pełnią dyżury 2 nauczycielki świadczące tylko działania opiekuńczo – wychowawcze,

 1. Pełniący dyżur w placówce:
 1. Organizują działania opiekuńczo wychowawcze w wymiarze 10 godz. dziennie.
 • Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 • Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 5 ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 • Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 • Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.
 • Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 • Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 • Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.
  • Rodzeństwa pozostają w jednej grupie
 • Personel obsługowy – pomoce nauczyciela, woźne:
 1. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.
  1. Dezynfekują użyte zabawki i narzędzia do rysowania użyte po każdym pobycie dzieci w przedszkolu
 • Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
  • Dezynfekują krzesełka, stoliki, klamki, toaletę, podczas pobytu dzieci na dworze
 • Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 • Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty,

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków. g. Pomoc nauczyciela i wyznaczone woźne przebywają w grupie z dziećmi i nauczycielem. Dodatkowo czuwają i odpowiadają za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.

       h.  Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku       stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19

 1. Pracownicy kuchni oraz kierownik gospodarczy:
 1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 • Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
 • Oprócz środków higieny osobistej fartuchów stosują rękawiczki.
 • Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
  • Pracownicy kuchni ograniczają kontakt z innymi pracownikami do minimum.
 • Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego i obieralni.
 • Kucharz dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma kucharz i kierownik gospodarczy.

       h. Kucharz dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór    dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.

§ 3

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.5 DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2
 • Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 • Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 • Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.
 • Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 • Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek
 • Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 1. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 2. Rodzice nie wchodzą do szatni, dziecko przekazują w przedsionku pracownikowi obsługi przedszkola.
 1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 ( umieszczonej w widocznychmiejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5.
 1. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

§ 4

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej, jeśli występuje, jeden z następujących warunków:
 2. dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37°C;
 3. pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie;
 4. rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu, o którym mowa w załączniku nr 1.
 5. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od 7.00-17.00.  Wejścia do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem.
 • Ograniczenie liczebności grup:

a. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, pracownicy przedszkola.

 • Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12 (powierzchnia użytkowa sal wynosi 60 m2, zgodnie z zaleceniami

GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m2. W związku z powyższym w sali może przebywać 12 dzieci oraz 2 osoby dorosłe.

 • W związku z powyższym placówka jest w stanie w ciągu dnia zapewnić opiekę 36 dzieciom.
 • Obecność dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować wychowawcy dzień wcześniej do godziny 12.00. Obowiązuje deklaracja godzinowa i żywieniowa, która była deklarowana na początku roku szkolnego 2019/2020.
 • W przypadku gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci na dany dzień niż 12, wychowawca poinformuje rodzica/opiekuna o braku miejsc.
 • Wychowawcy do 9.30 każdego dnia informują dyrektora o ilości zgłoszonych dzieci, który do 12 ustala harmonogram pracy na następny dzień informując o nim

odpowiednich pracowników.


§ 4.  

Przyprowadzanie dzieci do placówki:

a. Tylko  jedna  osoba  przyprowadza  dziecko  do  przedszkola  i  przychodzi  tylko

 • dzieckiem, mającym pozostać w placówce. (Zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również odebrała dziecko). Wymagane jest aby  osoby dorosłe wchodzące były w maseczce.
 • Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki rodzic odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4, ( umieszczonej
 • widocznych miejscach w placówce).
 • Pracownik dyżurujący w holu odpowiada za ilość osób w pomieszczeniach szatni
 1. dokonuje pomiaru temperatury dziecka.
 • Rodzic przekazuje dziecko pracownikowi obsługi, nie wchodzi do szatni.
 • Rodzeństwa przebywają w jednej grupie
 • Odbieranie dzieci z przedszkola:
 1. Rodzic bezwzględnie dezynfekuje ręce, dzwoni dzwonkiem i wchodzi do przedsionka placówki z osłoniętymi ustami i nosem.
 • Pracownik obsługi idzie do sali po dziecko, sprowadza je do szatni, a następnie przekazuje rodzicowi.

§ 5

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

a. pomoc nauczyciela bezzwłocznie odizolowuje do tzw. IZOLATORIUM

 • Pomoc nauczyciela bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, kombinezon ochronny, maskę i rękawiczki. 
 • Pomoc pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 • Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę z filtrem FFP2 lub FFP3 i rękawiczki.
 • Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.
 • Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 • Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 1. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: pokój nauczycielski lub gabinetu logopedy.
 • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę z filtrem FFP2 lub FFP3 i rękawiczki.
 • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
 • §  6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE       

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 • Procedury obowiązują do odwołania.
 • Procedury zostaną uruchomione przez dyrektora z chwilą, gdy:
 1. Organ prowadzący:
 1. Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 • Zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowerękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice i nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.

…………………………………………………

(podpis i pieczęć dyrektora)

Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

Warszawa dn. 15.05.2020 r.

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

……………………………………………………………………………………………………..………………………………

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola 131 w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 • mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19
 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający
 • danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby
 1. organy.
 2. zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu
  1. możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko.
 3. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

………………………………

(podpis rodzica)

Załącznik nr 2- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

                                                                                                          Warszawa  dn.15.05.2020

………………………………………………………          

………………………………………………………

………………………………………………………

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓ WKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19”

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

 • przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka oraz osoby przyprowadzającej termometrem bezdotykowym
 • razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

………………………………

                                                                                                                                                             (podpis rodzica)

        Proszę podać aktualne numery telefonów

ul. Sierpecka 9a
01-589 Warszawa
tel. 22 833 05 73
E-mail:  p131@edu.um.warszawa.pl                przedszkole.nr.131@neostrada.pl